Cel projektu

Strategiczny projekt badawczy Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej jest odpowiedzią na postulat zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju w warunkach wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej. Jego wdrożenie ma ścisły związek z implementacją „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku", dokumentu przyjętego w 2009 r. uchwałą Rady Ministrów oraz z przyjęciem przez Unię Europejską pakietu klimatyczno-energetycznego.

Cel główny Zadania badawczego

Celem głównym Zadania badawczego jest określenie potencjału i warunków uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w przygotowywaniu budowy, budowie, rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Cele szczegółowe Zadania badawczego

 1. Analiza procesu przygotowania budowy, projektowania, produkcji komponentów, budowy, odbiorów, rozruchu, prób przedeksploatacyjnych i eksploatacji elektrowni jądrowych pod kątem określenia tych materiałów, produktów i usług, których dostawy mogłyby być zrealizowane przez podmiot)' krajowe po ich uprzednim, odpowiednim przygotowaniu.
 2. Analiza potencjału polskich zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw inżynieryjno-projektowych. dostawców usług prawnych. doradczych, transportowych, logistycznych, jednostek naukowych i innych, pod kątem możliwości świadczenia usług, prowadzenia produkcji i wykonywania dostaw materiałów, urządzeń i systemów dla elektrowni jądrowych.
 3. Określenie standardów technicznych i jakościowych świadczenia usług, prowadzenia produkcji i wykonywania dostaw przez podmiot)', o których mowa w punkcie 2 na rzecz przygotowania budowy (w tym projektowania), budowy, odbiorów, rozruchu, prób przedeksploatacyjnych i eksploatacji elektrowni jądrowych, z uwzględnieniem:
  1. stosowanych przepisów technicznych, norm i specyfikacji technicznych
  2. uznanych praktyk - code state-of-art, code of practice, sound engineering typu ASME, EUR, KTA, EN,
  3. przepisów i rekomendacji organów regulacyjnych
  4. systemów zapewnienia jakości i kontroli jakości (QA AC)
  5. systemów zarządzania środowiskiem, bhp i in.
 4. Nawiązanie współpracy z podmiotami, o których mowa w punkcie 2. w zakresie działań przygotowawczych, szkoleniowych i organizacyjnych, dostosowania parametrów technicznych produkcji i usług oraz wdrożenia metod, narzędzi i systemów, w tym systemów zapewnienia jakości i kontroli jakości, wymaganych w związku z udziałem w budowie elektrowni jądrowych.
 5. Opracowanie warunkowi specyfikacji technicznych inspekcji, testowania, odbiorów, rozruchu i eksploatacji urządzeń i systemów elektrowni jądrowych, w tym w zakresie badań materiałowych (niszczących i nieniszczących), prób wytrzymałościowych, badań modelowych, analiz symulacyjnych, i innych.

Oczekiwane rezultaty realizacji Zadania badawczego

 1. Wyniki analiz, ekspertyz, ocen i badań, w tym podaży usług, produkcji i dostaw na rzecz energetyki jądrowej.
 2. Opracowane programy dostosowawcze, dokumentacje techniczne, dokumentacje organizacyjne, wytyczne i zalecenia.
 3. Udzielone rekomendacje dla zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw inżynieryjno-projektowych. jednostek badawczych i innych w zakresie standardów technicznych i jakościowych projektowania, budowy, odbiorów i eksploatacji element ów elektrowni jądrowej.
 4. Będące w toku procesy wdrożenia systemów zapewnienia jakości, kontroli jakości, zarządzania środowiskiem, bhp i innych systemów.
 5. Oszacowania kosztów i korzyści dostosowania podmiotów do świadczenia usług, prowadzenia produkcji i wykonywania dostaw na rzecz elektrowni jądrowych (w kraju i za granicą).
 6. Gotowość konkretnych podmiotów do produkcji na rzecz energetyki jądrowej (lub udokumentowany proces dostosowawczy w toku).